Run Clever

Run Clever

To get information about Run Clever in english contact this link

Velkommen til projekt hjemmesiden for Run Clever forsøget. Nedenfor finder du Deltagerinformationen, som vi vil bede dig om at læse.

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig Run Clever forsøget. Har du spørgsmål til projektgruppen, skriv da til denne email: runclever@ph.au.dk

Deltagerinformation

Forsøgets danske titel er: Hvilket fokus i løbetræningen er mest hensigtsmæssigt?

På vegne af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Ortopædkirurgien, Region Nordjylland, vil vi spørge om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg.

Før du beslutter, om du vil deltage i forsøget, skal du fuldt ud forstå, hvad forsøget går ud på, og hvorfor vi gennemfører forsøget. Vi vil derfor bede dig om at læse denne deltagerinformation grundigt.

Der vil blive afholdt individuelle samtaler om forsøget, hvor denne deltagerinformation vil blive uddybet, og hvor du kan stille de spørgsmål, du har om forsøget. Du er velkommen til at have et familiemedlem, en ven eller en bekendt med under samtalen. Hvis du beslutter dig for at deltage i forsøget, vil vi bede dig om at underskrive en samtykkeerklæring. Husk, at du har ret til betænkningstid, før du beslutter, om du vil underskrive samtykkeerklæringen. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage.

Som deltager i forsøget vil du fra starten, blive bedt om at løbetræne 3 gange om ugen og den ugentlige træningsmængde vil være 15km. Træningen vil udvikle sig gennem alle 24 uger, og både træningsmængden og træningsintensiteten vil stige. Denne udvikling følger en fast rytme, som er planlagt i små 4 ugers perioder.

Formål med forsøget
Løbeskader er hyppige og til stor gene for mange mennesker som holder af og har lyst til at løbe. Uanset hvor forskellige løbere er, har de alle træningen til fælles. Desværre ved vi ikke særligt meget om, hvordan den træning vi udfører, påvirker udviklingen af løbeskader.
Dette projekt vil prøve at forklare hvordan bestemte former for løbetræning påvirker de skader der opstår, og samtidigt holde øje med hvor deltagerne fortæller de mærker smerte inden de bliver løbeskadet.
Projektet vil altså både kigge på skader men også de forudgående symptomer og sammenligne skader og symptomer med den bestemte form for løbetræning.
Formålet med projektet er en bedre rådgivning af motionsløbere i hvordan løbetræning kan udføres, uden den nuværende store risiko for at blive løbeskadet. Hvis en motionsløber alligevel skulle opleve smerte i forbindelse med løbetræningen, vil projektets resultater også kunne rådgive motionsløberen i hvordan løbetræningen kan ændres for at undgå at smerten bliver til en løbeskade, der gør det nødvendigt at stoppe med at løbe.
Det langsigtede mål er at motionister der vælger løb som deres foretrukne motionsform, kan fortsætte med at motionere og derved fortsætte med at få glæde af den positive påvirkning løbetræning har på både psyken og fysikken.

Metode
Projektet varer i 6 måneder. Du vil modtage et fastlagt træningsprogram med 3 ugentlige løbetræninger alle 6 måneder. Træningsprogrammet skal du følge og registrere med et GPS ur eller din telefon. Den registrerede træning skal du overføre til en personlig træningsdagbog minimum en gang om ugen. Du vil modtage et spørgeskema omkring hvordan træningen er forløbet hver søndag, og hver anden måned skal du selv udføre en test af din aktuelle løbeform og besvare et spørgeskema. Testen af løbeformen bruges til at tilrettelægge løbetræningen, så den passer til dig og din aktuelle løbeform. Skulle du opleve smerter eller andet ubehag i løbet af de 6 måneder vil du blive henvist til en fysioterapeut, som gratis vil undersøge og diagnosticere dig.

Plan for forsøget
Projektets 6 måneders varighed er fordelt i 2 forskellige træningsperioder. Den første periode varer i 8 uger. Herefter deles deltagerne tilfældigt op i 2 lige store grupper i de resterende 16 uger. De første 8 uger løbetræner alle deltagerne ens. Efter de 8 uger er gået og deltagerne delt op i 2 grupper, vil træningen have forskelligt fokus. Når forsøget afsluttes vil resultaterne blive undersøgt, og retningslinjer for hvordan løbetræning kan udføres med mindst skadesrisko vil blive offentliggjort. 

Risici, bivirkninger og ulemper
Du skal være opmærksom på at der ved deltagelse er risiko for, at du får en løbeskade. Risikoen er dog ikke større end ved normal løbetræning, da løbetræningen i projektet ikke er anderledes, hverken med hensyn til løbedistance eller løbehastighed, end diverse løbeprogrammer der findes på internettet. Der vil blive foretaget små ændringer i løbetræningen i løbet af de 6 måneder. I forbindelse med disse ændringer i løbetræningen, kan du måske opleve lidt ømhed på grund af den lidt anderledes træning. Overordnet vurderes det at deltagelse i projektet ikke medfører nogen betydelig risiko, gener eller bivirkninger. Vi beder dig dog fortælle, hvis du oplever problemer med dit helbred, mens forsøget står på.

Nytte ved deltagelse
På kort sigt får du selv et direkte udbytte ved at deltage i forsøget i form af et godt og struktureret løbeprogram. Intensiteten og hastigheden vil være afpasset til dig.
På lang sigt bidrager du ved at deltage i forsøget med helt ny viden omkring hvordan bestemte dele af løbetræningen påvirker risikoen for skader.

Denne viden vil på sigt give læger, fysioterapeuter, trænere og løbere mulighed for at planlægge andres løbetræning med en mindsket risiko for løbeskader. Derudover vil læger og fysioterapeuter kunne bruge denne viden til at træffe det rigtige valg, i forhold til hvordan træningen skal ændres, for at undgå at en løber med symptomer på en løbeskade ender med at blive skadet og er nødt til at stoppe med at løbe.
Udelukkelse fra og afbrydelse af forsøg

I tilfælde af, at forsøgsleder Daniel Ramskov Jørgensen stopper som Ph.d.-studerende eller bliver alvorligt syg kan hele projektet blive afbrudt, hvis der ikke findes en ansvarlig forsøgsleder til at overtage.

Er du først inkluderet i forsøget vil følgende omstændigheder kunne føre til udelukkelse eller at forsøget afbrydes af forsøgsleder:

• Reagerer du efter forsøgslederens vurdering uventet på forsøgets procedurer, eller viser du dig på anden vis ikke egnet til videre deltagelse i forsøget, kan forsøget til ethvert tidspunkt afsluttes.
• Forsøget vil blive stoppet, hvis det skulle vise sig, at du generelt ikke tolererer procedurerne i forsøget eller finder forsøget for udmattende.

Andre behandlingsmuligheder
Vi gør opmærksom på, at deltagelse i forsøget er fuldstændig frivillig, og du kan trække et givet tilsagn tilbage på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet. Et afslag på deltagelse får ingen indflydelse på dit forhold til fysioterapeuten, lægen eller de involverede institutioner i øvrigt.

Oplysninger om økonomiske forhold
Initiativtager til forsøget er fysioterapeut og Ph.d.-studerende Daniel Ramskov Jørgensen. Der vil blive ansøgt om økonomisk støtte fra eksterne fonde, og Ortopædkirurgien Region Nordjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet hjælper samtidig med en delvis finansiering af projektet.

Den forsøgsansvarlige har ikke egen vinding af forsøget og modtager ikke vederlag for gennemførsel af forsøget. Læger, sportsfysiologer og fysioterapeuter, som udfører undersøgelsen har heller ingen økonomiske interesser i undersøgelsens resultat. Du vil ikke modtage betaling for din deltagelse eller godtgørelse i forbindelse med dette forskningsprojekt.

Adgang til forsøgsresultater
Forsøgets resultater vil blive søgt publiceret i internationale peer-reviewed tidsskrifter og herefter i dagspressen ved forsøgets afslutning.

Forsøget er godkendt af “Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland”, sagsnummer N- 20140069, og projektet er omfattet af Region Nordjyllands paraplyanmeldelse ved Datatilsynet – Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Nordjylland.

Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din eventuelle deltagelse. Vi beder dig også om at læse det vedlagte materiale ”Forsøgspersonens rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”.

Daniel Ramskov Jørgensen, Ph.d.-stud.

Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet

Dalgas Avenue 4, lokale 334, 8000 Århus C.

Mail: runclever@ph.au.dk